top of page
Logo_Bohater sezonu.png

Ogólne warunki handlowe

Firma Heldensucher specjalizuje się w pośrednictwie pracy dla pracowników zatrudnionych na czas określony w branży hotelarskiej, gastronomicznej i usługach pokrewnych.

Procesom doboru personelu towarzyszą usługi doradcze. Niniejsze OWH określają zasady, na jakich zawierane są umowy pomiędzy firmą Heldensucher a klientami. Odstępstwa od tych OWH wymagają pisemnego potwierdzenia firmy Heldensucher. Od zachowania wymogu formy pisemnej można odstąpić jedynie w drodze pisemnego oświadczenia (wystarczy e-mail). Odmienne warunki klienta w żadnym wypadku nie stają się treścią umowy, nawet jeśli nie zostały wyraźnie zaprzeczone. OWH uważa się za zaakceptowane najpóźniej w momencie odbioru usługi.

 

1. Podstawy

1.1. Firma Heldensucher zobowiązuje się do poszukiwania i proponowania klientowi kandydatów zgodnie z opisem stanowiska i profilem wymagań.

1.2. Klient zobowiązuje się do udostępnienia wszelkich dokumentów, danych i informacji niezbędnych do pośrednictwa. Firma Heldensucher zapewnia poufne traktowanie wszystkich danych i informacji. Są one wykorzystywane i przechowywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia i nie są przekazywane osobom trzecim.

1.3. Dane i informacje przekazane przez firmę Heldensucher mogą być wykorzystane przez klienta wyłącznie w celu realizacji umowy o pracę na czas określony i nie mogą być przekazywane osobom trzecim, w tym firmom powiązanym, bez wyraźnej zgody firmy Heldensucher. Dokumenty zaproponowanych kandydatów, z którymi nie nawiązano stosunku pracy, są niszczone lub nieodwołalnie usuwane, łącznie ze wszystkimi kopiami.

1.4. Zarówno klient, jak i firma Heldensucher mogą w każdej chwili rozwiązać współpracę w formie pisemnej bez zachowania okresu wypowiedzenia (wystarczy e-mail). W przypadku kandydatów, którzy zostali już przedstawieni klientowi, obowiązują postanowienia niniejszych OWH.

1.5. Niniejsze OWH uważa się za zaakceptowane najpóźniej w momencie zawarcia umowy o pracę pomiędzy klientem a kandydatem.

 

2. Gwarancja/odpowiedzialność

2.1. Wszystkie informacje dotyczące kandydata są oparte na informacjach dostarczonych przez samego kandydata. Firma Heldensucher nie może zatem zagwarantować kompletności, dokładności i rzeczywistej przydatności kandydata.

2.2. Firma Heldensucher nie może zagwarantować, że zaproponowany kandydat zostanie zaproponowany w inny sposób, lub że podejmie inną decyzję.

2.3. W przypadku poniesienia przez klienta szkody, niezależnie od podstawy prawnej, obowiązują następujące zasady: Firma Heldensucher ponosi odpowiedzialność za naruszenie istotnych zobowiązań umownych maksymalnie do wysokości honorarium uiszczonego przez klienta na rzecz firmy Heldensucher z tytułu niniejszego zamówienia, chyba że naruszenie istotnych zobowiązań umownych nastąpiło umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa. Za naruszenie nieistotnych zobowiązań umownych firma Heldensucher odpowiada tylko w przypadku działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa. Za rażąco niedbałe naruszenie obowiązków firma Heldensucher odpowiada tylko do wysokości szkody, która była możliwa do przewidzenia przez firmę Heldensucher w momencie zawarcia umowy i przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności znanych lub celowo nieznanych firmie Heldensucher. 

2.4. Wszelkie roszczenia klienta wobec kandydata z tytułu odpowiedzialności są dochodzone wyłącznie wobec niego.

3. Honorarium

3.1. Wysokość honorarium od klienta na rzecz firmy Heldensucher zależy od czasu trwania umowy z kandydatem, którego dotyczy pośrednictwo i jest płatne w całości po podpisaniu umowy o pracę pomiędzy klientem a kandydatem.

3.2. Konkretna wysokość honorarium zależy od liczby miesięcy okresu zatrudnienia ustalonego w umowie o pracę. W tym przypadku pierwszy i ostatni miesiąc są liczone jako pełny miesiąc, niezależnie od faktycznego pierwszego i ostatniego dnia umowy.

3.3. O zawarciu umowy z zaproponowanym kandydatem klient musi powiadomić firmę Heldensucher na piśmie (wystarczy e-mail) w ciągu jednego tygodnia. Należy wskazać szczegóły umowy, a w szczególności czas trwania umowy (pkt 3.2.), datę rozpoczęcia umowy oraz adres rozliczeniowy klienta. Na żądanie firmy Heldensucher klient zobowiązany jest przekazać kopię zawartej umowy. Jeżeli umowa o pracę zostanie zawarta na innych warunkach niż uzgodnione lub jeżeli zaproponowany kandydat zostanie zatrudniony na innym stanowisku lub/i w firmie powiązanej, nie ma to wpływu na roszczenie firmy Heldensucher o honorarium.

3.4. Jeśli klient lub firma z nim powiązana zatrudni kandydata zaproponowanego mu przez firmę Heldensucher w późniejszym czasie (w ciągu 12 miesięcy) – również na inne stanowisko niż to, które było pierwotnie ogłoszone – roszczenie o honorarium zgodnie z pkt 3.1. istnieje również w tym przypadku.

4. Gwarancja

W przypadku zakończenia stosunku pracy przez kandydata, którego dotyczy pośrednictwo, w trakcie pierwszej połowy okresu zatrudnienia lub zakończenia stosunku pracy przez klienta w trakcie okresu próbnego, klientowi zostanie zwrócone 50% zapłaconego honorarium. Jeżeli upłynęło co najmniej 50% uzgodnionego okresu umowy lub nie uzgodniono okresu próbnego, nie ma prawa do zwrotu honorarium.

 

5. Warunki płatności

Faktury od firmy Heldensucher będą wystawiane po podpisaniu umowy z zaproponowanym kandydatem i płatne bez potrąceń w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.

 

6. Okres obowiązywania umowy

Umowa obowiązuje od daty rejestracji online przez klienta i jest zawierana na czas nieokreślony. Może być rozwiązana w formie pisemnej w dowolnym momencie bez zachowania okresu wypowiedzenia (wystarczy e-mail).

Kandydatów, którzy zostali już przedstawieni w momencie wypowiedzenia umowy, wypowiedzenie początkowo nie dotyczy, tzn. jeśli w ciągu 12 miesięcy od wypowiedzenia umowy zostanie zawarta umowa o pracę między klientem a kandydatem, niniejsze OWH nadal obowiązują.

7. Inne

7.1. Dla wszystkich stosunków prawnych pomiędzy firmą Heldensucher a klientem obowiązuje wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec.

 

7.2. Miejscem wykonania i jurysdykcji dla wszelkich sporów prawnych jest siedziba firmy Heldensucher.

 

7.3. W przypadku, gdy poszczególne postanowienia niniejszych OWH są nieważne, pozostałe postanowienia pozostają wiążące. W takim przypadku strony są zobowiązane do uzgodnienia postanowienia, które pod względem ekonomicznym jest jak najbardziej zbliżone do postanowienia nieważnego.

Kontakt

Ochrona dan

Warunki serwisowe

Imprint

Trademark and Copyright 2021: MedOblige GmbH

bottom of page